Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

LOVER FOR ÅLESUND DØVES AKTIVIETS KLUBB

Skrevet av Jo Arve Furland.

ÅLESUND DØVES AKTIVITETSKLUBB STIFTET 19.02.2000
(tidligere Ålesund Døves Sportsklubb Stiftet 09.02.1978)
Sist oppdatert 19.02.2015


§1 FORMÅL:
Ålesund Døves Aktivitetsklubb er en underavdeling av Møre & Romsdal Døveforening. Lagets formål er ved samarbeid
og kameratskap å fremme idrett, friluftsliv, data ogforskjellig andre aktiviter i sunne former blant hørselshemmede i Møre
& Romsdal.

§2 MEDLEMMER:
Enhver hørselshemmet som innordner seg klubbens lover kan tas opp medlem. Søkere som bor i Møre & Romsdal fylke
må være medlemmer i M&R Døveforening. Ved innmelding skal det oppgis alder og bosted utmeldelsen skal skje
skriftlig til styret. Hørende kan opptas som medlemmer.

§3 KONTINGENT:
Kontingenten fastsettes av Norges Døveforbund's landsmøte og innkreves av NDF.
For nye medlemmer trer medlemskapet i kraft fra den dagen kontingenten er betalt.
De som ikke har betalt etter purring, blir strøket som medlemmer.

§4 ÅRSMØTET:
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år i januar/februar. Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkallingen
er skjedd på foreskreven måte, uansett fremmøte. Lederen leder årsmøtet, men det kan velges en annen som dirigent. En
referent velges. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt valg på klubbens styre, som krever absolutt
flertall, og lovendringer som krever kvalifisert flertall. Valg skal foregå skriftlig, hvis det er flere enn ett forslag. I tilfelle
stemmelikhet ved valg, anvendes bundet omvalg.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år.

ÅRSMØTET BEHANDLER:
1: Beretning og regnskap for klubben. Regnskapet skal være revidert av revisor.
2: Innkomne saker (forslag og lovforslag) som må være lederen i hende senest 2 uker før årsmøtet
VALG, som ledes av valgkomiteen:

A: 3 styremedlemmer som velges 2 år om gangen, slik at 2 står på valg hvert år.
B: Leder velges særskilt blant de 4 som er valgt inn i styret for ett år om gangen.
C: 2 varamedlem til styret.
D: 1 revisor og 1 varamedlem for 1 år om gangen.
E: Valgkomite på 2 medlemmer,samt 1 varamedlem, alle for i år om gangen.

§5 STYRET:

Styret konstituerer seg tidligst mulig etter årsmøtet ved å velge sekretær og kasserer. Klubbens styre velger selv
oppmenn til de forskjellige aktiviteter

§6 MEDLEMSMØTER:
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, og innkalles med 14 dagers varsel.

§7 STYRETS ARBEID:
1. Leder har den daglige ledelsen av klubben. Lederen leder styrets forhandlinger og alle
klubbens
møter. Lederen må passe på alle valg og adresseforandringer.
2. Sekretæren skal føres protokoll over alle styre-medlems- og årsmøte. Og skal sammen
med leder føre klubbens korrespondanse.
3. Kassereren fører regnskapet og medlemsfortegnelser. Lagets midler settes inn i bank
eller annen forsvarlig måte, og kan ikke tas ut igjen uten leder eller kassererens underskrift.
4. Revisoren skal gjennomgå regnskap minst en gang for året.

§8 LOVENDRINGER:
Endringer til denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være satt
på sakslisten, og kreve to tredjedels flertall blant de frammøte.
Paragraf 8 kan ikke endres.

§9 OPPLØSNING:
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall,
etter at forslag herom er satt opp på sakslisten, som er tilstelt medlemmene minst 14 dager før
årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte
en måned senere, og for at laget ikke oppløses, kreves at vedtaket skal gjentas med to
tredjedels flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning
og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med bestemmelsene om
lovendringer, jfr. Paragraf 8.
I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Møre & Romsdal Døveforening til oppbevaring og
forvaltning i 10 år, inntil klubben på ny opprettes. I motsatt fall disponeres pengene fritt av
Døveforeningen.